Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1    Al onze diensten, overeenkomsten, offertes en facturen zijn onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”). Deze versie vervangt alle voorgaande. Andersluidende voorwaarden zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk werden bedongen en schriftelijk overeengekomen tussen Flow Pilots en de Opdrachtgever.

1.2    De Opdrachtgever aanvaardt kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en ze aanvaard te hebben alvorens haar akkoord te hebben gegeven omtrent het sluiten van een overeenkomst of het plaatsen van een bestelling of opdracht.

1.3    Alle offertes en aanbiedingen door of namens Flow Pilots zijn slechts geldig voor een in de offerte of aanbieding bepaalde duur. Indien er geen termijn wordt bepaald in de offerte of aanbieding, dan blijft deze twintig (20) werkdagen geldig volgend op de datum van de offerte.

1.4    Het feit dat de Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing, behalve indien hij schriftelijk verzocht zou hebben om er een vertaling van te bekomen.

2. OFFERTES EN BETALING

2.1    Alle prijzen en tarieven van Flow Pilots zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2    Elke offerte zal telkens een gedetailleerde beschrijving omvatten van de werkzaamheden. De in de offerte vervatte prijs geldt alleen voor de in de offerte vermelde opdracht.

2.3    De prijzen in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen termijn wordt bepaald in de offerte, dan blijft deze twintig (20) werkdagen geldig volgend op de datum van zulk een offerte.

2.4    De facturatie voor een opdracht verloopt aan de hand van maandelijkse voortgangsfacturen, op basis van de geleverde prestaties. Flow Pilots bezorgt aan de Opdrachtgever een overzicht van de prestaties, ter staving van de facturatie.

2.5    Indien door beide partijen expliciet wordt overeengekomen om te werken met mijlpalen voor facturatie, zal een voorschot betaald worden van 30% op het totale bedrag in het geval van een opdracht met een vaste prijs of 30% op het voorziene totale bedrag in het geval van een opdracht met een variabele prijs, door de Opdrachtgever aan Flow Pilots alvorens deze laatste zal starten met de uitvoering van de Opdracht.

2.6    Vaste prijzen zijn prijzen die niet meer kunnen gewijzigd worden tijdens de uitvoering van de vooraf duidelijk overeengekomen en omschreven handelingen.

2.7    Al onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag, zijnde dertig (30) werkdagen na de factuurdatum. Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW. Alle betalingen moeten geschieden door overschrijving op de bankrekening van Flow Pilots zoals vermeld op de factuur.

2.8    Alle bedragen die niet betaald zijn op hun contractuele vervaldag brengen vanaf de daaropvolgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest op tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties geldende wettelijke rente.

2.9    Ingeval van laattijdige betaling is de Opdrachtgever naast de wettelijke nalatigheidsinteresten een vergoeding verschuldigd van 10% op de hoofdsom, met een minimum van 40 euro, tenzij er vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk een schadevergoeding voor bijkomende administratieve kosten en debiteurenbeheer werd overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Flow Pilots.

2.10    Klachten van de Opdrachtgever over de ontvangen facturen dienen tevens binnen de twintig (20) werkdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan Flow Pilots. De schriftelijke klacht dient duidelijk te vermelden welke bedragen en factuuronderdelen worden betwist. De niet-betwiste bedragen dienen steeds binnen de betalingstermijn van de factuur te worden betaald. Van elke klacht dient er steeds een kopie gestuurd te worden naar volgend e-mailadres: legal@flowpilots.com.

3. (OP)LEVERING / AANVAARDING / KLACHTEN

3.1    Indien de Opdrachtgever en Flow Pilots voor de Opdracht een uitdrukkelijke opleveringstermijn overeen komen, wordt deze termijn verlengd indien de Opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken of indien de Opdrachtgever bijkomende eisen stelt. Vertraging in de uitvoering van de Opdracht, te wijten aan de Opdrachtgever, kan in geen geval aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding of verbreking van de overeenkomst. Indien Flow Pilots elementen ontbreekt die de afgesproken timing in het gedrang kunnen brengen, zal Flow Pilots dit melden aan de Opdrachtgever.

3.2    Flow Pilots behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke (op)leveringen te doen en in voorkomend geval deze gedeeltelijke (op)leveringen afzonderlijk te factureren, hetgeen de Opdrachtgever niet het recht geeft om de betaling van de reeds geleverde goederen te weigeren of op te schorten.

3.3    Flow Pilots kan, al naargelang het geval, bij de uitvoering van haar prestaties in naam en voor rekening van haar Opdrachtgever derden inschakelen en zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

3.4    Elke te voorziene (op)leveringsmoeilijkheid moet door de Opdrachtgever onmiddellijk worden doorgeseind aan Flow Pilots bij de bestelling en in ieder geval twee werkdagen voor de (op)levering. Flow Pilots kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verwikkelingen of extra kosten. In de mate dat de moeilijkheden waarmee rekening moest gehouden worden bij de (op)levering niet werden gemeld bij de bestelling of uiterlijk twee werkdagen voor de uitvoering van de (op)levering of opdracht en in de mate dat deze moeilijkheden buiten de normale proporties liggen, behoudt Flow Pilots zich het recht voor een onkostensupplement aan te rekenen.

3.5    Bij applicaties wordt de (op)levering gelijkgesteld aan de “upload online”.

3.6    Alle klachten aangaande het voorwerp van de overeenkomst dienen steeds per aangetekend schrijven toegestuurd te worden aan de maatschappelijke zetel van Flow Pilots binnen twintig (20) werkdagen na levering van de goederen / diensten met een kopie naar volgend e-mailadres: legal@flowpilots.com.

3.7    Bij gebreke aan enige klacht overeenkomstig artikel 3.6 worden de geleverde goederen / diensten geacht aanvaard te zijn.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1    De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de definitie van zijn noden en een omschrijving van de gewenste producten. Flow Pilots is terzake slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

4.2    In geval van toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst is Flow Pilots slechts aansprakelijk ten belope van de teruggave van het reeds effectief ontvangen deel van de prijs die werd overeengekomen voor de opdracht.

4.3    Flow Pilots is in geen geval aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

4.4    Flow Pilots kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie door de Opdrachtgever.

4.5    De door Flow Pilots te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan in geen geval meer bedragen dan 100% van de voor de Opdracht overeengekomen prijs.

4.6    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever, binnen een termijn van tien (10) werkdagen volgend op het ogenblik waarop de Opdrachtgever de schade onderkent, zulke schade per aangetekend schrijven aan Flow Pilots heeft gemeld, met een kopie naar volgend e-mailadres: legal@flowpilots.com.

4.7    Flow Pilots is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of andere materialen, die niet door Flow Pilots werden ontwikkeld of geleverd.

4.8    De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de opgeleverde producten en van de door Flow Pilots te verlenen diensten.

4.9    De bepalingen onder dit artikel zullen blijven gelden niettegenstaande de beëindiging van deze overeenkomst, om eender welke reden.

5. OVERMACHT

5.1    Overmacht situaties zoals maar niet beperkt tot bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Flow Pilots geen controle heeft, bevrijden Flow Pilots, voor de duur van de hinder en hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

6. BEËINDIGING

6.1    Indien een der partijen zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet hersteld wordt binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft de andere partij het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de verbintenis is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

6.2    Indien een der partijen staking van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert, heeft de andere partij het recht zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden.

6.3    Bij beëindiging van de overeenkomst onder de bepalingen in dit artikel 6 , zal de Opdrachtgever alle door Flow Pilots verleende diensten betalen.

6.4    Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

7. EIGENDOMSRECHT

7.1    De “standaard Flow Pilots bibliotheek” bevat alle onderdelen waarvan Flow Pilots voor aanvang van de Opdracht de Intellectuele eigendomsrechten bezit.

7.2    De standaard Flow Pilots bibliotheek is het intellectuele eigendom van Flow Pilots en wordt als dusdanig door de wetgeving beschermd.

7.3    De “Opdrachtbibliotheek” bevat alle onderdelen van de toepassing die specifiek voor de Opdracht en in opdracht van de Opdrachtgever worden ontwikkeld door Flow Pilots.

7.4    Voor alle onderdelen van de Opdrachtbibliotheek erkent de Opdrachtgever dat Flow Pilots de exclusieve eigenaar of licentiehouder is van alle merken-, octrooi- of auteursrechten die verbonden zijn aan alle door Flow Pilots geleverde diensten of goederen tot op het moment van de volledige betaling van de prijs overeengekomen voor de Opdracht.

7.5    Op het ogenblik van de volledige betaling door de Opdrachtgever aan Flow Pilots van de prijs overeengekomen voor de Opdracht ontvangt de Opdrachtgever van Flow Pilots (i) de intellectuele eigendomsrechten op de Opdrachtbibliotheek, (ii) de niet-exclusieve rechten op de onderdelen uit de standaard Flow Pilots bibliotheek gebruikt ten behoeve van de Opdracht en (iii) de broncode van de Opdrachtbibliotheek.

7.6    Alle elementen en gegevens die door de Opdrachtgever aan Flow Pilots worden verstrekt voor opname in de Opdracht, onder meer alle teksten, beelden, logo’s, grafieken, foto’s, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en blijven van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Flow Pilots tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden op enige van bovenvermelde gegevens. In dermate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de Opdrachtgever, waarborgt de Opdrachtgever dat deze over alle noodzakelijke toelatingen beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen.

7.7    Tenzij anders overeengekomen blijven de domeinnamen geregistreerd door Flow Pilots, eigendom van Flow Pilots. Indien de Opdrachtgever eigenaar is of wordt van één of meerdere domeinnamen, dient de Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor alle administratieve, juridische en overige handelingen die hiervoor noodzakelijk zijn. Tevens dient de Opdrachtgever alle kosten hieruit voortvloeiend, of hieraan gerelateerd te voldoen.

7.8    De bepalingen onder dit artikel zullen blijven gelden niettegenstaande de beëindiging van deze overeenkomst, om eender welke reden.

8. DEELBAARHEID

8.1    Mochten één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of niet kunnen toegepast worden, zal dit geenszins de geldigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aantasten/beïnvloeden. In dit geval zullen Flow Pilots en de Opdrachtgever in goede trouw onderhandelen om deze nietige of ongeldige bepaling te vervangen door een volledig geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo nauwkeurig mogelijk weerspiegelt.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

9.1    De algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen Flow Pilots en de Opdrachtgever worden beheerst door het Belgisch recht.

9.2    Alle geschillen welke verband houden met deze algemene voorwaarden dan wel met de door Flow Pilots gesloten overeenkomsten zullen steeds worden beslist door de bevoegde rechter van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.